Usługi

Rodzaje świadczonych usług

konsultacje i porady prawne :

prawo cywilne, rodzinne, prawo karne, prawo gospodarcze, administracyjne.sporządzenie pism z zakresu:

• prawa cywilnego / m.in. prawo rzeczowe, spadkowe, prawo zobowiązań, deliktowe, postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne/
• prawa rodzinnego / m.in. rozwód, separacja, wykonywanie władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustanowienie rozdzielności majątkowej, alimenty, podział majątku po ustaniu majątkowej wspólności małżeńskiej/
• prawa karnego zarówno dla osób podejrzanych / tymczasowo aresztowanych, zatrzymanych/ bądź oskarżonych / obwinionych o popełnienie wykroczenia/, jak i skazanych, jak również osób posiadających status pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych / apelacja, zażalenie, kasacja, subsydiarny akt oskarżenia, wniosek o wznowienie postępowania, wnioski w przedmiocie odroczenia wykonania kary lub odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, wniosek o udzielenie przerwy w karze, wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, wniosek o wydanie wyroku łącznego /
• prawa administracyjnego.prowadzenie spraw :

• karnych – jako obrońca w postępowaniu przygotowawczym i sądowym / osób pozbawionych wolności, zatrzymanych, tymczasowo aresztowanych/ przed Sądami wszystkich instancji, jak również jako obrońca skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym, jako obrońca oskarżonego prywatnym aktem oskarżenia bądź jako pełnomocnik oskarżyciela w sprawie z oskarżenia prywatnego, jako pełnomocnik pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym na wszystkich jego etapach.
• cywilnych – jako pełnomocnik w postępowaniu przedsądowym, sądowym /procesowym oraz nieprocesowym/, z zakresu prawa rzeczowego, osobowego, spadkowego / stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku/, prawa zobowiązań, w postępowaniu dotyczącym zabezpieczenia roszczeń i w postępowaniu egzekucyjnym,
• rodzinnych – o rozwód /z orzekaniem i bez orzekania o winie/ separację, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej, ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem, pozbawienie /ograniczenie / władzy rodzicielskiej, alimenty.  • Wynagrodzenie w każdej sprawie określa indywidualna umowa z Klientem.
    Podstawą wysokości wynagrodzenia w sprawach cywilnych są stawki wynagrodzeń określone w Rozporządzeniu ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie powiększone o 23% taryfę podatku VAT. Wynagrodzenie za dojazdy na rozprawy zamiejscowe uzgadniane jest z Klientem.

Kancelaria Adwokacka Anna Kaczmarczyk, adwokat